Termékeink:


 

Ruházat


Borászat


NépművészetCsomagoló üzem

- Tea filterezés, poharas és vákuumos csomagolásCipő üzem

- Cipőfelsőrész, szabása, varrása; készcipők4| | |A kormányrendelet módosult!| | |3

327/2012 (XI.16.) Korm.rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról, melyet módosított a Kormány 335/2013 (IXI.16..20.) Kormányrendelete (Magyar Közlöny 2013.évi 153. Szám) a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/ 2006 (V.12.) Kormányrendelet, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet.

Letöltés: 


A Kormány 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról


A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
28. § (1) bekezdés d)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Értelmezõ rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában
1. akkreditált munkáltató: az e rendelet szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott
rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezõ szervezet vagy személy;
2. akkreditált telephely: az akkreditált munkáltatónak az e rendelet szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás
alapján kiadott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezõ azon székhelye, telephelye, illetve
fióktelepe, ahol a rehabilitációs foglalkoztatás történik;
3. létszám: a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó elõírásai szerint számított átlagos statisztikai
állományi létszám;
25574 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
4. komplex minõsítés: a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerinti komplex minõsítés;
5. munkaviszony: a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban történõ foglalkoztatás;
6. megváltozott munkaképességû munkavállaló: az a munkavállaló, aki
6.1. rehabilitálható vagy
6.2. az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja szerinti megváltozott munkaképességû személy vagy
6.3. az Mmtv. 38. §-a szerint az Mmtv. 25. §-a alkalmazásában megváltozott munkaképességû személynek
minõsül, és nem tartozik a 6.1. és 6.2. alpontban meghatározott személyi körbe;
7. rehabilitálható: akirõl az Mmtv. szerinti komplex minõsítés során megállapításra kerül, hogy rehabilitálható;
8. rehabilitációs foglalkoztatás: a megváltozott munkaképességû munkavállaló tranzit vagy tartós foglalkoztatása;
9. tartós foglalkoztatás: a 6. pont 6.2. és 6.3. alpontja, valamint az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott
munkaképességû munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek
termelõ, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében
történõ megõrzése, fejlesztése;
10. tranzit foglalkoztatás: az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességû munkavállaló
kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelõ, szolgáltató tevékenység
biztosítása mellett történõ felkészítése a nyílt munkaerõpiacon történõ foglalkoztatásra;
11. vállalkozás: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. § (2) bekezdés a)–c) pontjában
meghatározott adóalany, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény szerinti egyéni
vállalkozás;
12. védett munkahely: az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit vagy tartós
foglalkoztatást, és munkavállalóinak legalább 50%-a az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességû
személynek minõsül.
II. FEJEZET
A REHABILITÁCIÓS AKKREDITÁCIÓ SZABÁLYAI
2. A munkáltatók akkreditálása
2. § (1) A munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha
a) cégjegyzékbe vagy – ha a mûködés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az elõírt
nyilvántartásba történõ bejegyzése megtörtént,
b) a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességû munkavállalóinak havi létszáma a 30 fõt eléri
vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja,
c) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatását olyan rehabilitációs foglalkoztatás keretében
biztosítja, amelyet a létesítõ okiratában rögzítettek, és amely a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett
tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik,
d) az állami adó- és vámhatóságnál nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása,
e) a 6. alcím szerinti foglalkozási rehabilitációs szakmai programmal rendelkezik,
f) a 7. alcím szerinti személyes rehabilitációs tervek elkészítését vállalja,
g) a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítõ szolgáltatások igénybevételének lehetõségét biztosítja,
h) a 9. alcím szerinti rehabilitációs tanácsadót, a 10. alcím szerinti rehabilitációs mentort a 13. § (3) bekezdése szerint,
valamint – a 11. alcím szerinti feltételek fennállása esetén – a 11. alcím szerinti segítõ személyt foglalkoztat,
i) a betanított és segédmunka végzésének lehetõsége mellett képesítéshez, illetve végzettséghez, képzettséghez
kötött munkakörök betöltését is biztosítja,
j) az eredményes rehabilitációhoz – valamint tranzitfoglalkoztatás esetén a nyílt munkaerõpiacra történõ sikeres
kihelyezéshez – szükséges képzési lehetõségeket saját maga vagy felnõttképzést megvalósító intézmény
bevonásával biztosítja és
k) teljesíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem adható rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány,
ha
a) a munkáltatót a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül a munkavédelemrõl szóló 1993. évi
XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, és a vizsgált idõszakban jogerõre
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25575
emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte a kérelem benyújtását megelõzõ
hónap létszáma szerint
aa) legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelezõ legkisebb munkabér
ötszörösét,
ab) kétszáz fõt meghaladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelezõ legkisebb munkabér
tízszeresét vagy
b) a munkáltató a külön jogszabályban megjelölt mértékû akkreditációs díjat nem fizette meg vagy
c) a munkáltató végelszámolás, csõdeljárás, felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési
eljárás alatt áll.
(3) Költségvetési szerv részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány nem adható.
3. A telephelyek akkreditálása
3. § A rehabilitációs foglalkoztatás helyéül szolgáló székhely, fióktelep, telephely (a továbbiakban együtt: telephely)
részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha
a) a munkáltató létesítõ okiratában telephelyként feltüntették, bíróságon, illetve cégjegyzékbe vagy az egyéni
vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték,
b) a mûködéséhez szükséges valamennyi engedély, illetve igazolás rendelkezésre áll,
c) területén az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei
biztosítottak,
d) a munkavégzés helyének környezete, építészeti megoldásai lehetõvé teszik a foglalkoztatott, illetve
foglalkoztatni kívánt munkavállalók akadálymentes közlekedését és
e) munkaeszközeit, berendezéseit, technológiáját, tárgyi környezetét a megváltozott munkaképességû
munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelõ foglalkoztatásához alakítja.
4. Az akkreditációs eljárás
4. § (1) A munkáltató és a telephely akkreditációjára irányuló eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) jár el.
(2) Az akkreditációs eljárásban, valamint az ellenõrzés alkalmával foglalkozási rehabilitációs szakértõ vehetõ igénybe.
Szakértõként a foglalkozási rehabilitációs szakértõk névjegyzékébe felvett szakértõ rendelhetõ ki.
(3) Ha a Hivatal az akkreditációs eljárásban helyszíni szemlét rendel el, a szemle keretében meg kell vizsgálni
a) a benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok valóságtartalmát és
b) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány feltételeinek fennállását.
(4) Ha a Hivatal a helyszíni szemle elrendelése során szakértõt rendel ki, a szakértõ a helyszíni szemlérõl jegyzõkönyvet
készít, és a jegyzõkönyvet a szakvéleményével együtt a kirendelés kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül
megküldi a Hivatal részére.
(5) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadásának, valamint a korábban nem akkreditált telephely megjelölése
iránti kérelem elbírálásának határideje 60 nap.
5. § (1) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet és mellékleteit elektronikus adathordozón egy példányban
vagy a Hivatal által erre a célra biztosított elektronikus felületen keresztül kell a Hivatalhoz benyújtani.
(2) A kérelemben
a) meg kell jelölni a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók, illetve megváltozott munkaképességû
munkavállalók kérelem benyújtását megelõzõ havi létszámát,
b) meg kell jelölni az egyes helyszíneken végzett tevékenységeket,
c) be kell mutatni a rehabilitációs célú munkavégzés körülményeit.
(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó kérelmezõ esetén a cégbíróság által kibocsátott,
30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát;
b) egyéb kérelmezõ esetén
ba) a munkáltató egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okirata (alapító okirata, alapszabálya)
másolatát,
25576 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
bb) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát, illetve a nyilvántartásukra illetékes hatóság
által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ a hatósági
nyilvántartásban szerepel;
c) a munkáltató képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelõen készített, ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás-minta másolatát;
d) az akkreditálni kívánt telephely
da) használatának jogcímét tanúsító okirat másolatát,
db) mûködéséhez szükséges engedélyek másolatát;
e) a munkáltató tevékenységének, továbbá a rehabilitációs foglalkoztatás lehetõségeinek ismertetését, valamint
az erre vonatkozó terveket;
f) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a
kérelmezõnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális forrásai
címen tartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezõ a köztartozásmentes adózói
adatbázisban szerepel;
g) a munkáltató képviselõjének nyilatkozatát arról, hogy
ga) a kérelmezõnek nincs a telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott lejárt
köztartozása,
gb) hozzájárul ahhoz, hogy az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely szerinti illetékes önkormányzati
adóhatóság a nála nyilvántartott, a kérelmezõt terhelõ köztartozás tekintetében adatot szolgáltasson
a Hivatal részére,
gc) teljesíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeket,
gd) a munkáltató rendelkezik szervezeti és mûködési szabályzattal, az érdekképviseleti szervezet mûködésének
szabályzatával, munkavédelmi szabályzattal és tûzvédelmi szabályzattal, azzal, hogy a nyilatkozathoz
mellékelni kell az e szabályzatok készítésének és legutóbbi módosításának idõpontjáról szóló tájékoztatást,
ge) hozzájárul az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adatainak a
kijelölt szakértõk, valamint a Hivatal által történõ kezeléséhez,
gf) a rehabilitációs tanácsadó, a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevõ
munkavállaló hozzájárult az e rendeletben meghatározott adatainak a ge) alpont szerinti kezeléséhez;
h) a külön rendeletben meghatározott akkreditációs díj megfizetésének igazolását;
i) a foglalkozási rehabilitációs szakmai programot, továbbá az annak teljesítését értékelõ módszer bemutatását;
j) a segítõ szolgáltatások igénybevétele biztosításának módjáról szóló tájékoztatást, valamint – ha azokat a
munkáltató nem maga nyújtja – az ellátásukról szóló megállapodásokat;
k) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor tekintetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapjául
szolgáló okirat másolatát, a szakmai önéletrajzot, a végzettséget, a képzettséget és a gyakorlati idõt igazoló
dokumentumok másolatait, valamint munkaviszonyban történõ foglalkoztatás esetén a munkaköri leírást;
l) ha a munkáltató valamely vállalkozás részére termelõ vagy – az üzembe helyezési, szavatossági, szervizelési és
jótállási tevékenységnek nem tekinthetõ – szolgáltató tevékenységet folytat, és a munkavégzésre a vállalkozás
székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetve érdekkörében kerül sor (a továbbiakban: más vállalkozás
érdekkörében végzett tevékenység),
la) a termelõ vagy szolgáltató tevékenység tárgyában megkötött szerzõdés másolatát,
lb) a munkáltató nyilatkozatát arról, hogy hány fõ megváltozott munkaképességû munkavállalót kíván
a vállalkozás székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetve érdekkörében foglalkoztatni,
lc) a vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatási
körülményeinek ellenõrzéséhez hozzájárul,
ld) a munkáltató és a vállalkozás együttes nyilatkozatát arról, hogy a munkavégzés helye tekintetében
a 3. §-ban foglalt feltételek teljesülnek;
m) a Hivatal honlapján közzétett formátumban a következõ adatokat:
ma) a munkáltató fõ tevékenységeinek megnevezése és TEÁOR száma,
mb) telephelyenként a ténylegesen végzett tevékenységek megnevezése és TEÁOR száma alágazati bontásban,
mc) telephelyenként a létesített munkakörök megnevezése,
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25577
md) telephelyenként annak megjelölése, hogy a munkáltató az egyes munkakörök tekintetében hány
álláshellyel rendelkezik.
(4) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és f) pontjában foglalt adatokat nem igazolja,
a Hivatal a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ
hatósághoz, az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz, illetve a köztartozás tekintetében megvizsgálja a
köztartozásmentes adózói adatbázist.
6. § (1) Az 5. §-ban foglaltaktól eltérõen egyszerûsített akkreditációs eljárást kell lefolytatni, ha
a) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány olyan adataiban következett be változás, amelyek az akkreditáció
alapjául szolgáló feltételeket nem érintik,
b) a munkáltató korábban nem akkreditált telephelyének megjelölését kéri a rehabilitációs akkreditációs
tanúsítványban,
c) a munkáltató más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenységet kíván folytatni,
d) a munkáltató új tevékenység nyilvántartásba történõ felvételét, vagy tevékenység törlését kérelmezi.
(2) Az egyszerûsített akkreditáció iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az adatváltozást tanúsító okirat másolatát,
b) az akkreditációval érintett telephelyre vonatkozó akkreditációs feltételek fennállását igazoló iratok másolatát,
c) a más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység tekintetében az 5. § (3) bekezdés l) pontjában
meghatározott dokumentumokat, és
d) a külön jogszabály szerinti egyszerûsített akkreditációs díj megfizetésének igazolását.
(3) Amennyiben a kérelem egyszerûsített akkreditációs eljárás keretében nem bírálható el, a munkáltatót határidõ
kitûzésével fel kell hívni az akkreditációs eljárás szerinti kérelem elõterjesztésére, valamint a két eljárási díj közötti
különbözet megfizetésére. Ha a munkáltató a felhívásnak eleget tesz, az akkreditációs eljárás általános szabályai
szerint a kérelem elbírálásáról, egyébként az egyszerûsített eljárás megszüntetésérõl kell dönteni.
(4) Az egyszerûsített akkreditációs eljárásban új rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt kell kiállítani a módosítást nem
érintõ adatok változatlanul hagyásával. Az egyszerûsített akkreditációs eljárásban egyebekben az akkreditációs eljárás
szabályait kell alkalmazni.
5. A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány
7. § (1) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban meg kell jelölni a munkáltatót, valamint azon telephelyét, ahol a
megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása megfelel az e rendeletben meghatározott
szabályoknak.
(2) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt határozatlan idõre kell kiállítani.
(3) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntésként a tanúsítványt kell
kiállítani. A kérelemnek nem teljes egészében helyt adó döntés esetén a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt a
határozat jogerõre emelkedésének napján, külön okiratban kell kiállítani.
(4) Ha a munkáltató a Hivatal valamely döntése ellen fellebbezést nyújt be, és ennek eredményeként új eljárásra kerül sor,
a megismételt eljárásban kiállított rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatályának kezdõ napja az elsõfokú döntés
meghozatalának idõpontja.
8. § (1) Vissza kell vonni a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt, ha a munkáltató
a) kérelmezi,
b) tevékenységét, illetve a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti,
c) ellen a bíróság jogerõsen elrendelte a felszámolási eljárást,
d) végelszámolás, kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll,
e) a munkabért a tanúsítvány hatálya alatt 30 napot meghaladó késedelemmel nem fizette meg, és a késedelmet
megállapító hatósági döntésben meghatározott határidõn belül bérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
f) esetében az állásidõ idõtartama munkavállalónként egy éven belül a 30 munkanapot meghaladta, és az ilyen
mértékû állásidõ a megváltozott munkaképességû munkavállalók létszámának legalább 30%-át érintette,
amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének az állásidõ idõtartamát megállapító hatósági
döntésben meghatározott határidõn belül nem tesz eleget,
g) az e rendelet szerinti ellenõrzések során 12 negatív értékelõpontot összegyûjtött,
25578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
h) az akkreditációs eljárás, illetve ellenõrzés során olyan lényeges tényt vagy körülményt hallgatott el, vagy olyan
tényrõl nyilatkozott valótlan tartalommal, amely a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadását kizárja, illetve
visszavonását megalapozza.
(2) Ha a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonására az (1) bekezdés h) pontjában megjelölt okból kerül sor,
az érintett munkáltató, illetve jogutódja az új rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet legkorábban
a tanúsítvány visszavonásáról rendelkezõ határozat jogerõre emelkedésétõl számított két év elteltével nyújthatja be.
Az ezt megelõzõen benyújtott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani.
6. A foglalkozási rehabilitációs szakmai program
9. § (1) A munkáltató a rehabilitációs foglalkoztatási feladatainak ellátására vonatkozó tervét foglalkozási rehabilitációs
szakmai programban (a továbbiakban: szakmai program) rögzíti.
(2) A szakmai program tartalmazza:
a) a rehabilitációs foglalkoztatás célját, feladatait, formáit,
b) a rehabilitációs foglalkoztatás szakmai tartalmát, módját,
c) a segítõ szolgáltatások igénybevételének módját és rendjét,
d) a munkahelyi körülmények javítására irányuló terveket,
e) a foglalkozási rehabilitáció eredményességének elõsegítése érdekében kitûzött feladatokat,
f) a megváltozott munkaképességû munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggõ tervezett
intézkedéseket,
g) az (5) bekezdés szerinti éves értékelés szempontjait,
h) a személyes rehabilitációs tervek készítésére vonatkozó eljárás bemutatását és
i) a segítõ személy igénybevételének bemutatását, a segítõ személy tekintetében a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony alapjául szolgáló okirat másolatát, vagy ha a segítõ személyt nem a munkáltató foglalkoztatja, a segítõ
személy biztosítását szolgáló megállapodás másolatát; ha a munkáltató nem biztosít segítõ személyt, ennek
indokolását.
(3) Tranzit foglalkoztatás esetén, annak hatékony megvalósítása és eredményességének elõsegítése érdekében a
munkáltató akciótervet készít a tranzitálás lépcsõinek, valamint a nyílt munkaerõ-piaci foglalkoztatókkal és az
államigazgatás illetékes szerveivel való együttmûködés módjának bemutatásával. Az akcióterv a szakmai program
függelékét képezi.
(4) A szakmai programot három évre szólóan, évenkénti bontásban kell elkészíteni, és a keretszerzõdés
meghosszabbítása esetén a keretszerzõdés idõtartamára tekintettel ki kell egészíteni.
(5) A szakmai program teljesítését évente értékelni kell. A szakmai programot és annak értékelését – a rehabilitációs
tanácsadó aláírását követõen – a munkáltató vezetõ tisztségviselõje hagyja jóvá.
7. A személyes rehabilitációs terv
10. § (1) A rehabilitációs tanácsadó a rehabilitációs mentor bevonásával – a komplex minõsítés alapján, a rehabilitációs
foglalkoztatás irányának meghatározása érdekében – személyes rehabilitációs tervet készít a megváltozott
munkaképességû munkavállaló munkába lépését, illetve próbaidõ esetén a próbaidõ leteltét követõ 30 napon belül.
(2) A személyes rehabilitációs terv tartalmazza a megváltozott munkaképességû munkavállaló
a) munkakörének megjelölését,
b) meglévõ képzettségei, képesítései felsorolását,
c) munkavégzõ képességének jellemzõit,
d) által folytatható tevékenységeket, illetve betölthetõ munkaköröket,
e) számára érdeklõdésének, képességének, személyiségének és a munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ, szakmai
elõrehaladást biztosító pályatervet,
f) által elérendõ rövid és hosszú távú célok meghatározását,
g) megfelelõ foglalkoztatását gátló körülmények feltárása és megszüntetése érdekében tervezett intézkedéseket,
h) részére nyújtott segítõ folyamat elemeinek meghatározását és a segítségnyújtás formáit és
i) tekintetében a segítõ szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25579
(3) Tranzit foglalkoztatás esetén a személyes rehabilitációs tervet a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott rehabilitációs terv (a továbbiakban:
rehabilitációs terv) keretei között, azzal összhangban kell elkészíteni.
(4) A személyes rehabilitációs tervet évente legalább egy alkalommal értékelni és szükség szerint módosítani kell.
8. Segítõ szolgáltatások
11. § (1) A munkáltató lehetõvé teszi a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítõ szolgáltatások igénybevételét.
(2) Foglalkoztatást akadályozó körülmény feltárása esetén segítõ szolgáltatás különösen
a) a munkaerõ-piaci információ nyújtása,
b) a munkatanácsadás,
c) a pályatanácsadás,
d) a rehabilitációs tanácsadás és
e) a pszichológiai tanácsadás.
(3) A megváltozott munkaképességû munkavállaló és a rehabilitációs mentor által közösen meghatározott célok elérése
érdekében egyéb, a munkához jutást és a munkahely megtartását, az egészséges életmódot, az önálló rendelkezést és
önálló életvitelt segítõ szolgáltatás különösen
a) az életvezetési tanácsadás,
b) a jogsegélyszolgálat,
c) a családgondozás és
d) a szociális ügyintézés.
9. A rehabilitációs tanácsadó
12. § (1) A munkáltatónál a rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását a rehabilitációs tanácsadó
látja el.
(2) A rehabilitációs tanácsadó
a) elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel, továbbá felel
az abban foglaltak minõségéért, megvalósulásáért,
b) gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékelésérõl,
c) gondoskodik a segítõ szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel való kapcsolattartásról,
az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítésérõl a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá
a szakmai programba,
d) rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességû munkavállalók részére a munkavégzés helye
szerinti telephelyen, több érintett telephely esetén negyedévente legalább egy alkalommalminden telephelyen,
e) gondoskodik a 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatszolgáltatásról,
f) kapcsolatot tart a fõvárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervével (a továbbiakban:
rehabilitációs szakigazgatási szerv).
(3) Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató rehabilitációs tanácsadót legalább napi
4 órában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztat.
(4) Rehabilitációs tanácsadóként az 1. melléklet szerinti képesítéssel és gyakorlattal rendelkezõ személy foglalkoztatható.
10. A rehabilitációs mentor
13. § (1) A rehabilitációs mentor a rehabilitációs tanácsadóval együttmûködve, a megváltozott munkaképességû
munkavállalóval fennálló közvetlen kapcsolat révén, a munkavállaló érdekeinek és szükségleteinek
figyelembevételével elõsegíti a foglalkozási rehabilitáció hatékony megvalósulását.
(2) A rehabilitációs mentor
a) kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességû munkavállalóval, szükség szerint annak családjával,
b) felméri, valamint elõsegíti a megváltozott munkaképességû munkavállaló képességeinek fejlesztését,
c) tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggõ szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási
rendszerrel és jogszabályi elõírásokkal kapcsolatban,
25580 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
d) a munkavállaló egészségi állapota és képességei alapján megválasztja a szükséges egyéni vagy csoportos
terápiát, részt vesz a végrehajtásában,
e) megválasztja a megfelelõ oktatási módszereket,
f) részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában,
g) figyelemmel kíséri a munkapróbát, ellátja a 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatokat,
h) közvetítõ szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs szakigazgatási szerv között a megváltozott
munkaképességû munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében,
i) a tranzit foglalkoztatást követõen legalább 6 hónapig szükség szerint segítséget nyújt a megváltozott
munkaképességû munkavállaló nyílt munkaerõ-piacon történõ sikeres elhelyezkedése érdekében.
(3) A rehabilitációs foglakoztatás keretében a munkáltató köteles
a) 1–100 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén legalább napi 4 órában legalább 1 fõ,
b) 101–250 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén teljes munkaidõben legalább 1 fõ,
c) 251–1000 fõ megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén teljes munkaidõben legalább 2 fõ,
d) 1000 fõ feletti megváltozott munkaképességû munkavállaló esetén teljes munkaidõben legalább 3 fõ
rehabilitációs mentort munkaviszonyban foglalkoztatni.
(4) Rehabilitációs mentorként – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. melléklet szerinti képesítéssel és
gyakorlattal rendelkezõ személy foglalkoztatható.
(5) Ha a munkáltató legfeljebb 20 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztat, a rehabilitációs mentor és
a rehabilitációs tanácsadó feladatait – teljes munkaidõben – egyazon személy elláthatja, amennyiben rendelkezik
az 1. mellékletben a rehabilitációs tanácsadóra meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal.
(6) A munkáltató vezetõ tisztségviselõje nem tölthet be rehabilitációs tanácsadói és/vagy rehabilitációs mentori
tisztséget.
11. A segítõ személy
14. § (1) Ha a megváltozott munkaképességû munkavállaló egészségi állapota indokolja, a munkáltató – munkaviszony vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony keretében – segítõ személyt biztosíthat a munkába járáshoz vagy a
munkavégzéshez. A segítõ személy biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval kötött megállapodás útján is történhet.
(2) A segítõ személy feladatainak ellátásáról a munkáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) az általa segített megváltozott munkaképességû személyek nevét,
b) az elvégzett feladatok megnevezését.
12. Az akkreditált munkáltató kötelezettségei
15. § (1) Az akkreditált munkáltató köteles
a) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelõen mûködni,
b) lehetõvé tenni az ellenõrzést, az ellenõrzés eredményes lefolytatásához szükséges iratok megtekintését,
a munkavégzés és foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát,
c) 8 munkanapon belül bejelenteni
ca) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban megjelölt adatainak változását,
cb) az akkreditációs feltételekben bekövetkezett változást,
cc) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadását kizáró, illetve visszavonását megalapozó körülmény
bekövetkezését,
cd) tevékenységének, illetve a rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló tevékenységének megszûnését, illetve
megszüntetését,
ce) ha végelszámolását határozta el, vagy vele szemben csõdeljárás, felszámolási eljárás,
kényszer-végelszámolás vagy kényszer-törlési eljárás indul,
d) az akkreditációs követelmények teljesítésérõl, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs
tevékenységérõl minden év március 31-éig, a 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint beszámolni a
Hivatalnak,
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25581
e) az 5. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott adatokat – az adatokban bekövetkezõ változást követõ
5 munkanapon belül, a Hivatal honlapján meghatározott formátumban – megküldeni a Hivatal részére és
f) jogszabályi, illetve szerzõdéses nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíteni.
(2) A más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység esetén a munkáltató köteles e tevékenységet megszakítani,
ha tudomására jut, hogy a más vállalkozásnál nem teljesülnek a munkavállaló biztonságos munkavégzésének
feltételei vagy az egyéni rehabilitációs tervben meghatározott egyéb feltételek.
13. Ellenõrzés
16. § (1) Az ellenõrzés a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az e rendeletben meghatározott munkáltatói
kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára, valamint a munkáltató által igénybe vett, e rendelet hatálya alá tartozó
költségvetési támogatások felhasználásának vizsgálatára irányul.
(2) A helyszíni ellenõrzés elõre tervezetten, folyamatba épített ellenõrzés útján, illetve évente egyszer átfogó ellenõrzés
keretében valósul meg.
(3) Az ellenõrzés során a Hivatal a 40. § alapján lefolytatott pénzügyi ellenõrzés jegyzõkönyveit is alapul véve jár el.
(4) A Hivatal az ellenõrzés során negatív értékelõpontot állapít meg a következõ esetekben és mértékben:
a) az egyéni foglalkoztatási megállapodásban foglalt egyes rendelkezések be nem tartása esetén 1–3 pontig terjedõ
mértékben,
b) a keretszerzõdésben, illetve az éves támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén
1–3 pontig terjedõ mértékben,
c) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt történõ késedelmes munkabér-fizetés esetén 1–3 pontig
terjedõ mértékben,
d) az illetékes hatóság által kiszabott munkaügyi, munkavédelmi, illetve a rendezett munkaügyi kapcsolatok
megsértése vagy az egyenlõ bánásmódmegsértése miatt kiszabott bírság esetén 1–3 pontig terjedõ mértékben,
e) ha a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely
tekintetében illetékes önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, 60 napon túl folyamatosan fennálló,
túlfizetéssel csökkentett adótartozással rendelkezik vagy rendelkezett, 1–3 pontig terjedõ mértékben,
f) ha a végelszámolással, kényszer-végelszámolással, kényszertörléssel, csõdeljárással vagy felszámolási eljárással
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének határidõben nem tett eleget, 2 pont mértékben,
g) a 3. melléklet szerinti esetekben az ott meghatározott keretek között.
(5) A negatív értékelõpont megállapításának feltétele, hogy
a) a szabályszegéssel érintett megváltozott munkaképességû munkavállalók száma a megváltozott
munkaképességû munkavállalók – a szabályszegés megállapítását megelõzõ havi – létszámának 10%-át
meghaladja,
b) az adott szabály megsértése egy éven belül több alkalommal történt,
c) az adott szabály megsértése egyszerre több telephelyen történt,
d) a szabályszegés megismétlõdött azt követõen, hogy a 3 éven belül lefolytatott ellenõrzés a szabályszegést
megállapította vagy
e) a rehabilitációs tervben foglaltak megsértése a rehabilitációs foglalkoztatás céljainak megvalósítását akadályozza,
illetve veszélyezteti.
(6) A negatív értékelõpont mértékét a (4) bekezdésben meghatározott keretek között a szabályszegés súlyára tekintettel
kell megállapítani a következõ szempontok szerint:
a) a szabályszegéssel érintett megváltozott munkaképességû munkavállalók száma,
b) a szabályszegés ismétlése,
c) az ismételt szabályszegés gyakorisága.
(7) Egy adott szabályszegésre tekintettel ugyanazon körülmények vizsgálata alapján – ideértve a szabályszegés idejét
és helyét is – negatív értékelõpontot nem lehet ismételten megállapítani.
(8) A kiszabott negatív értékelõpontokat a Hivatal a munkáltatóval végzésben közli.
(9) A negatív értékelõpontot a kiszabásáról rendelkezõ döntés jogerõre emelkedését követõ 3 év elteltével az e rendelet
szerinti valamennyi eljárásban figyelmen kívül kell hagyni.
25582 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
III. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK SZABÁLYAI
14. A támogatás általános szabályai
17. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag a megváltozott munkaképességû munkavállalók rehabilitációs
foglalkoztatásához nyújtható.
(2) Az e rendelet szerinti támogatással a megváltozott munkaképességû munkavállaló munkaviszony keretében történõ,
a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása támogatható.
(3) A megváltozott munkaképességû munkavállaló munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatása nem támogatható, ha
a) a munkavállaló az 1. § 6. pont 6.2. vagy 6.3. alpontja szerinti megváltozott munkaképességû személy vagy
b) a munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás
ba) a munkavállaló egészségi állapotát veszélyezteti vagy
bb) a munkavállaló rehabilitációs szükségleteivel nem áll összhangban vagy
c) a munkavállaló munkaköre tekintetében a munkaidõ-keret alkalmazásáról a 29. § szerinti keretszerzõdésbennem
állapodtak meg.
(4) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható. Ha a munkáltató által
foglalkoztatottak létszáma a 25 fõt meghaladja, a támogatás további feltétele, hogy a munkáltató az Mmtv. 22. §-a
szerinti megváltozott munkaképességû személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezõ
foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson.
18. § (1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások forrása a központi költségvetésrõl szóló törvényben megjelölt,
a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségvetési elõirányzat (a továbbiakban: fejezeti kezelésû
elõirányzat).
(2) A fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szerve a Hivatal. Az errõl szóló szerzõdést a társadalmi esélyegyenlõség
elõmozdításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatal fõigazgatója a központi költségvetésrõl szóló
törvény kihirdetését követõ 8 munkanapon belül köti meg.
19. § (1) E rendelet alapján nem ítélhetõ meg támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos
fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági
rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 1. cikk (2) bekezdésében és (3) bekezdés c) és
d) pontjában foglalt tevékenységhez.
(2) Ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás halmozódása az általános csoportmentességi
rendelet 7. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges.
(3) A támogatás intenzitása tekintetében a támogatott tevékenységre vonatkozó állami támogatási intézkedések teljes
összegét figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a támogatást helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi
forrásból finanszírozzák.
(4) Az e rendelet szerinti támogatás nem nyújtható azon szervezet részére, amely
a) az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ határozatának nem tett eleget vagy
b) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (7) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak
minõsül.
(5) Az e rendelet szerinti támogatásban részesülõ munkáltató köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és
dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megõrizni.
20. § E rendelet alapján a megváltozott munkaképességû személy foglalkoztatásához kapcsolódó következõ költségek
támogathatók:
a) a megváltozott munkaképességû munkavállaló után fizetendõ bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),
b) a megváltozott munkaképességû személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességbõl fakadó
többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25583
15. A bérköltség támogatásának szabályai
21. § (1) A bérköltség – a (2)–(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az általános csoportmentességi rendelet 41. cikkében
meghatározott feltételekkel támogatható.
(2) A bérköltség akkor támogatható, ha a munkáltató a megváltozott munkaképességû munkavállalót egészségi
állapotának megfelelõ munkahelyi környezetben és munkakörben, a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási
megállapodás szerint foglalkoztatja.
(3) Nem támogatható a bérköltség,
a) ha a támogatással érintett munkavállaló
aa) öregségi nyugdíjra jogosult,
ab) munkaszerzõdése szerinti napi munkaideje nem éri el a napi 4 órát,
ac) foglalkoztatása nem munkaviszony keretében történik,
ad) foglalkoztatására munkaerõ-kölcsönzés keretében vagy – a munkapróba kivételével – a munkaszerzõdéstõl
eltérõ munkáltatónál kerül sor,
ae) munkaköre a meglévõ képességekkel, illetve az egészségkárosodás veszélye nélkül nem látható el,
af) esetében a munka törvénykönyve szerinti teljesítménykövetelmény megállapításakor figyelmen kívül
hagyták a munkaképesség megváltozásából adódó teljesítménycsökkenés mértékét, vagy
ag) a munkabér kifizetése mellett munkát nem vagy a munkaszerzõdésben megjelölt idõtartamtól kevesebb
idõben végez;
b) ha a munkavégzés helye tekintetében nem teljesülnek a 3. §-ban foglalt feltételek;
c) ha nem biztosítottak a személyes rehabilitációs tervben meghatározott feltételek;
d) ha a munkavállalók foglalkoztatási körülményeinek ellenõrzését a munkáltató vagy más vállalkozás érdekkörében
végzett tevékenység esetén a vállalkozás nem teszi lehetõvé vagy
e) ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.
(4) Bérköltségként az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott költségek vehetõk
figyelembe, azzal, hogy a bérköltség meghatározása során kötelezõ járuléknak kell tekinteni a munkáltató által
a munkabér után fizetendõ adót is.
(5) A munkáltató által ténylegesen megfizetett bérköltség legfeljebb 75%-a támogatható.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a bérköltség legfeljebb 100%-a támogatható, ha a munkáltató közhasznú
jogállású egyesület, alapítvány vagy nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: nonprofit munkáltató), és
a) az általa végzett, a létesítõ okiratában közhasznú tevékenységként megjelölt tevékenység nem minõsül
gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, továbbá
b) a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására közhasznú tevékenységként megjelölt nem
gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében kerül sor.
(7) Új munkavállaló alkalmazása esetén a bérköltség az általános csoportmentességi rendelet 41. cikk (4) bekezdésében
foglalt feltétellel támogatható, azzal, hogy az általános csoportmentességi rendelet 41. cikk (4) bekezdése szerinti
a) önkéntes kilépésnek kell tekinteni, ha
aa) a munkaviszonyt a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás idõtartamára kötik meg, és az egyéni
foglalkoztatási megállapodás a 33. § (3) bekezdés a)–b) pontja alapján hatályát veszti,
ab) a munkaviszonyt a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás idõtartamára kötik meg, és az egyéni
foglalkoztatási megállapodást a 34. § szerinti kihelyezés céljából felbontják,
ac) a munkaviszonyt a felek közös megegyezéssel megszüntetik,
ad) a munkaviszonyt a munkavállaló felmondja vagy azonnali hatállyal felmondja vagy
ae) a munkaviszony a munkavállaló halála miatt szûnik meg;
b) kötelességszegésnek kell tekinteni, ha
ba) a munkaviszonyt a munkáltató a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a alapján azonnali
hatállyal felmondja vagy
bb) a munkaviszonyt határozott idõre, a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás idõtartamára kötik
meg, és az egyéni foglalkoztatási megállapodást a rehabilitációs szakigazgatási szerv a 33. § (5) bekezdése
alapján felmondja.
25584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
16. A többletköltség támogatásának szabályai
22. § (1) A többletköltség – a (2)–(5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az általános csoportmentességi rendelet
42. cikkében meghatározott feltételekkel támogatható.
(2) Adott munkavállaló esetében többletköltség csak akkor vehetõ figyelembe, ha a munkavállalóra a bérköltség
támogatásának feltételei teljesülnek.
(3) A többletköltség legfeljebb 100%-a támogatható.
(4) E rendelet alkalmazása során az általános csoportmentességi rendelet 42. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti költségek
alatt a 12. § szerinti rehabilitációs tanácsadó, a 13. § szerinti rehabilitációs mentor, valamint a 14. § szerinti segítõ
személy alkalmazásához kapcsolódó költségeket kell érteni.
(5) E rendelet alkalmazása során az általános csoportmentességi rendelet 42. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti védett
munkahely alatt az 1. § 12. pontjában meghatározott védett munkahelyet kell érteni.
17. Az egyéni támogatás általános szabályai
23. § (1) Az egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható támogatást együttesen
kell megállapítani (a továbbiakban: egyéni támogatás).
(2) Az egyéni támogatás éves keretösszegét valamennyi munkáltatóra egységesen, a tranzit és a tartós foglalkoztatásra
külön-külön kell meghatározni.
(3) Az egyéni támogatás éves keretösszege a 31. § szerint kerül meghatározásra.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a tranzit foglalkoztatásban részt vevõ munkavállaló esetében
– a 21. § (6) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott feltételt teljesítõ nonprofit munkáltató által foglalkoztatott
munkavállaló kivételével – az egyéni támogatás éves keretösszege az egyéni támogatás – a 33. § szerinti egyéni
foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes – éves keretösszegének
a) 100%-a a támogatás idõtartamának elsõ évében,
b) 90%-a a támogatás idõtartamának második évében,
c) 80%-a a támogatás idõtartamának második évét követõen.
24. § Adott munkavállaló esetében az egyéni támogatás idõtartamát és a támogatás idõtartamának kezdetét a
rehabilitációs szakigazgatási szerv állapítja meg a munkavállaló komplex minõsítésben meghatározott rehabilitációs
szükségletei alapján.
25. § (1) Az egyéni támogatás feltétele az e rendelet szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötése.
(2) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás feltétele az e rendelet szerinti éves támogatási szerzõdés megkötése.
(3) Éves támogatási szerzõdés azzal a munkáltatóval köthetõ, aki az e rendelet szerinti keretszerzõdéssel rendelkezik.
(4) Keretszerzõdés a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval köthetõ, illetve a pályázaton
nyertes munkáltatónak hosszabbítható meg a hatályos keretszerzõdése.
18. A tranzit és a tartós foglalkoztatásra kiírt pályázat szabályai
26. § (1) A miniszter minden év szeptember 10-éig pályázatot hirdet a rehabilitációs foglalkoztatásra.
(2) A pályázat célja a rehabilitációs foglalkoztatás tekintetében a szükséges foglalkoztatási kapacitások biztosítása.
(3) A pályázaton kizárólag akkreditált munkáltató vehet részt.
(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) a pályázati felhívás célját,
b) a pályázat formai, tartalmi követelményeit,
c) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját és határidejét,
d) a pályázattal benyújtandó dokumentumokat,
e) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat,
f) a pályázat elbírálásának rendjét, az elbírálás szakmai szempontrendszerét,
g) a keretszerzõdés megkötésének, illetve meghosszabbításánakfeltételeit, a szerzõdésszegés jogkövetkezményeit.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25585
(5) A pályázati felhívást legalább a benyújtási határidõt 30 nappal megelõzõen közzé kell tenni a miniszter által vezetett
minisztérium, valamint a Hivatal honlapján.
(6) A pályázatot elektronikus formában, a pályázati felhívásban meghatározott módon kell benyújtani.
(7) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a Hivatal a pályázót egy alkalommal 8 munkanapos határidõvel hiánypótlásra
hívja fel.
(8) A pályázatot el kell utasítani, ha a pályázó a pályázatot határidõn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak
határidõben nem vagy nem megfelelõen tesz eleget.
27. § (1) A pályázati eljárást a Hivatal bonyolítja le. A Hivatal a pályázatokat a benyújtási határidõt követõ 15 munkanapon belül
javaslattételre elõkészíti és megküldi a pályázati bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére.
(2) A bizottság 5 tagból áll, elnöke a Hivatal fõigazgatója,
a) 1 tagját a miniszter,
b) 1 tagját az igazságügyért felelõs miniszter,
c) 1 tagját a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter,
d) 1 tagját a Hivatal fõigazgatója
jelöli ki minden évben az általa vezetett szervezet kormánytisztviselõi közül, a pályázati felhívás közzétételét követõ
5 munkanapon belül. A bizottsági tag akadályoztatása esetén helyettesítõ tagot kell kijelölni. A bizottság a döntéseit
az összes tag részvételével, ellenszavazat nélkül hozza. A bizottság a mûködési rendjét – e rendelet keretei között –
maga határozza meg. A bizottság mûködésének feltételeit a Hivatal biztosítja.
(3) A bizottság javaslatot tesz a miniszter részére a nyertes pályázatokra. A bizottság a javaslatát köteles indokolni.
(4) A bizottság a javaslatát a következõ szempontok alapján alakítja ki:
a) a foglalkozási rehabilitáció jogszabályokban meghatározott céljainak érvényesülése,
b) a munkáltatónak az ellenõrzés alapján történõ értékelése,
c) a munkáltatónak a foglalkozási rehabilitáció céljának megvalósulását szolgáló feltételrendszere,
d) a foglalkoztatni kívánt célcsoport helyzete, jelenléte az adott térségben,
e) a foglalkozási rehabilitáció megvalósulásához rendelkezésre álló munkahelyek és munkafeladatok,
f) a munkáltató egyéb bevételeibõl a rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztésébe és mûködtetésébe történõ
visszaforgatás mértéke,
g) az elõállítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek piacképessége, a munkáltatónak a piacok
felkutatására irányuló tevékenysége,
h) a munkáltató tevékenység-profilja mennyire szolgálja a foglalkozási rehabilitációt,
i) a munkáltató kapcsolatrendszere az orvosi, szociális, képzési és foglalkozási rehabilitációban részt vevõ
szervezetekkel, személyekkel,
j) a felajánlott foglalkoztatási kapacitások térségi elhelyezkedése,
k) a miniszter által a pályázati kiírásban meghatározott egyéb szempontok.
(5) A bizottsági ülésrõl készített jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak nevét, a bizottsági javaslat
meghozatalának napját, a pályázatokról kialakított bizottsági javaslatot és annak indokolását. A jegyzõkönyv a
pályázati eljárás lezárását követõen nyilvános, abba bárki betekinthet.
(6) Aminiszter a bizottság javaslatának beérkezését követõ 5 munkanaponbelül dönt a nyertes pályázókról, és döntésérõl
tájékoztatja a Hivatalt.
(7) A Hivatal a döntésrõl értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza
a) nyertes pályázat esetén
aa) a pályázat alapján befogadott foglalkoztatási kapacitásokat,
ab) a keretszerzõdés megkötésének idõpontját, a benyújtandó dokumentumokat és a szerzõdéskötéssel
kapcsolatos információkat;
b) elutasított pályázat esetén az elutasítás indokát.
28. § (1) Ha a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázat elbírálását követõen meghatározott területen a szükséges
foglalkoztatási kapacitások nem biztosítottak, az adott területre meghívásos pályázatot lehet kiírni.
(2) A meghívásos pályázatra egyebekben a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázatra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
25586 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
19. Keretszerzõdés
29. § (1) A keretszerzõdést a Hivatal köti meg a munkáltatóval 3 költségvetési év idõtartamra.
(2) A hatályos keretszerzõdés idõtartama – a 16. § szerinti ellenõrzés eredményét is figyelembe véve – évente, további
1 évvel hosszabbítható meg.
(3) A keretszerzõdés megkötése, illetve meghosszabbítása minden évben november 20-ig – meghívásos pályázat esetén
a pályázatokról való miniszteri döntést követõ 8 munkanapon belül – történik.
(4) A keretszerzõdésben
a) a munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásának e rendeletben meghatározott
személyi és tárgyi feltételeit biztosítja, amennyiben a munkavállaló után egyéni támogatásban részesül;
b) a Hivatal vállalja, hogy a szerzõdésben meghatározott számú munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásához
az egyéni támogatást – a költségvetési források függvényében – biztosítja.
(5) A keretszerzõdésnek tartalmaznia kell különösen
a) a foglalkoztató rehabilitációs foglalkoztatással érintett telephelyeit, telephelyenként a tranzit foglalkoztatást,
illetve tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyek számát, a foglalkoztatás jellemzõit, személyi és tárgyi
feltételeit,
b) azokat a munkaköröket, amelyekre a munkáltató munkaidõ-keretet kíván megállapítani,
c) a munkáltató bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét,
d) a kötelezõen vezetendõ dokumentumok körét és a dokumentálás módját,
e) az ellenõrzés rendjét,
f) az éves támogatási szerzõdés megkötésének határidejét és módját,
g) a keretszerzõdés módosításának és felmondásának eseteit és módját,
h) a szerzõdésszegés következményeit.
30. § (1) A keretszerzõdés megszûnik
a) a szerzõdés idõtartamának leteltével,
b) a munkáltató jogutód nélküli megszûnésével,
c) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonásával,
d) felmondással.
(2) A Hivatal a keretszerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a munkáltató a jogszabályi, illetve szerzõdéses kötelezettségét nem
teljesíti,
b) a munkáltatóval szemben a keretszerzõdés megkötését követõen csõd-, végrehajtási vagy adósságrendezési
eljárás indul,
c) az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a munkáltató jogszabályi vagy szerzõdéses kötelezettségét súlyosan
vagy ismételten megszegi.
(3) A Hivatal a keretszerzõdést azonnali hatállyal felmondja, ha
a) a munkáltatóval szemben a keretszerzõdés megkötését követõen felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési
eljárás indul,
b) a munkáltató a pályázatában vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely
jelentõs tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat
nem került volna támogatásra.
20. Éves támogatási szerzõdés
31. § (1) A miniszter minden évben – a Hivatal december 5-ig megküldött javaslata alapján – december 10-ig meghatározza
a következõ költségvetési évre vonatkozóan
a) a támogatási elveket,
b) az e rendelet szerinti támogatásokra tervezett éves keretösszeget,
c) az egyéni támogatás tervezett éves keretösszegét,
d) a szakmai teljesítmény-elvárásokat és azok mérõszámait,
e) a tartós foglalkoztatásban és a tranzit foglalkoztatásban részt vevõ munkavállalók tervezett létszámát.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25587
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási elveket, valamint az (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai
teljesítmény-elvárásokat
a) a 26. § szerinti pályázati felhívásban közzétett szakmai ajánlásokkal és a hatályos keretszerzõdésekkel
összhangban kell meghatározni,
b) a miniszter által vezetett minisztérium és a Hivatal honlapján minden évben december 31-ig közzé kell tenni.
(3) A Hivatal a miniszter (1) bekezdés szerinti döntése alapján minden év december 20-ig elõkészíti a miniszter részére
a következõ költségvetési évre szóló éves támogatási tervet (a továbbiakban: éves támogatási terv). A miniszter
az éves támogatási tervben minden év december 24-ig munkáltatónként meghatározza
a) a tranzit foglalkoztatásban, illetve a tartós foglalkoztatásban támogatott megváltozott munkaképességû
munkavállalók tervezett számát,
b) az egyéni támogatás éves keretösszegét,
c) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes tervezett éves keretösszegét.
(4) Az egyes munkáltatók esetében a támogatott megváltozott munkaképességû munkavállalók számát az adott
munkáltató hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásai és a rehabilitációs szakigazgatási szerv javaslata alapján
a következõ költségvetési évre tervezett új egyéni foglalkoztatási megállapodások alapján kell meghatározni.
(5) A miniszter az éves támogatási tervben meghatározza a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottak módosítására
vonatkozó elveket arra az esetre, ha
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg a következõ évre szóló központi költségvetési törvényben
meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzat összegétõl eltér vagy
b) az éves támogatási tervben meghatározott munkáltatónak az e rendelet szerinti támogatásra való jogosultsága
megszûnik.
(6) Az (5) bekezdés szerinti elveket a miniszter által vezetett minisztérium és a Hivatal honlapján minden évben december
31-ig közzé kell tenni.
(7) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg a következõ évre szóló költségvetési törvényben meghatározott
fejezeti kezelésû elõirányzat összegétõl eltér, a Hivatal az éves támogatási tervet – munkáltatónként – az
(5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott elvek alapján módosítja.
32. § (1) A Hivatal az éves támogatási terv alapján a következõ évi támogatás céljából minden évben a 18. § (2) bekezdése
szerinti szerzõdéskötést követõen hatósági szerzõdést köt a munkáltatóval (a továbbiakban: éves támogatási
szerzõdés).
(2) Az éves támogatási szerzõdésnek tartalmaznia kell
a) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes éves keretösszegét,
b) az egyéni támogatás éves keretösszegét,
c) a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett megváltozott munkaképességû munkavállalók
számát, az év során a tartós, illetve a tranzit foglalkoztatásba belépõ új munkavállalók tervezett számát,
d) a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának, a felhasználás ellenõrzésének szabályait,
e) a munkáltató kötelezettségvállalását a (4)–(7) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén az
e rendelkezésekben elõírt kötelezettségek teljesítésére.
(3) Az éves támogatási szerzõdés megszûnésére, felmondására – a (4)–(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –
a keretszerzõdésre megállapított szabályokat alkalmazni kell.
(4) Ha a munkáltató legalább 250 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztató gazdasági társaság és
a 16. § szerinti ellenõrzése során megállapítást nyer, hogy jogszabályi vagy szerzõdéses kötelezettségét nem teljesíti,
a miniszter – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – legalább 30 napos határidõ tûzése mellett
kezdeményezheti a társaságnál olyan ügydöntõ felügyelõbizottság létrehozását és az éves támogatási szerzõdés
alapján kapott támogatásokkal való elszámolásig történõ fenntartását, amelynek
a) elõzetes jóváhagyása szükséges – a társasági szerzõdés (alapszabály) szerint – a társaság legfõbb szervének
az e rendelet szerinti támogatás felhasználását érintõ határozatához és
b) egy tagját a miniszter jelölése alapján választja meg a munkáltató legfõbb szerve.
(5) Ha a munkáltató
a) kevesebb, mint 250 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztató gazdasági társaság vagy
b) olyan, legalább 250 fõ megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztató gazdasági társaság, amelynek
társasági formája ügydöntõ felügyelõbizottság létrehozását nem teszi lehetõvé,
25588 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
és a 16. § szerinti ellenõrzése során megállapítást nyer, hogy jogszabályi vagy szerzõdéses kötelezettségét nem
teljesíti, a miniszter – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – legalább 30 napos határidõ tûzése mellett
kezdeményezheti a társaságnál olyan felügyelõbizottság létrehozását és az éves támogatási szerzõdés alapján kapott
támogatásokkal való elszámolásig történõ fenntartását, amely véleményének elõzetes kikérése szükséges – a társasági
szerzõdés (alapszabály) szerint – a társaság legfõbb szervének az e rendelet szerinti támogatás felhasználását érintõ
határozatához, és amelynek egy tagját a miniszter jelölése alapján választja meg a munkáltató legfõbb szerve.
(6) Ha a munkáltatónál ügydöntõ felügyelõbizottság, illetve felügyelõbizottság már mûködik, a miniszter a (4) és (5)
bekezdés szerinti esetben – legalább 30 napos határidõ tûzése mellett – e felügyelõbizottság olyan átalakítását
kezdeményezheti a munkáltatónál, amelynek eredményeként a felügyelõbizottság hatásköre, összetétele és
mûködése a (4), illetve (5) bekezdésben foglaltaknak megfelel.
(7) Ha a munkáltató a miniszter által megállapított határidõben nem gondoskodik arról, hogy a (4)–(6) bekezdésnek
megfelelõ változásokat a cégbíróság bejegyezze a cégjegyzékbe, a Hivatal a miniszter által meghatározott határidõ
lejártát követõ hónap 1. napjával az éves támogatási szerzõdést felmondja.
21. Egyéni foglalkoztatási megállapodás
33. § (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv munkavállalónként – rehabilitálható munkavállaló esetén a munkavállaló
rehabilitációs terve alapján – megállapodást köt a munkáltatóval (a továbbiakban: egyéni foglalkoztatási
megállapodás).
(2) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás tartalmazza
a) az egyéni támogatással érintett munkavállaló természetes személyazonosító adatait,
b) az egyéni támogatás kezdetét és idõtartamát,
c) az egyéni támogatás mértékének megállapítására vonatkozó szabályokat,
d) a munkáltatónak az egyéni támogatással érintett munkavállaló rehabilitációs tervével összhangban
megállapított foglalkozási rehabilitációs kötelezettségeit,
e) az egyéni támogatással érintett munkavállaló munkakörét, munkarendjét,
f) munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás esetén havi bontásban
fa) a munkaidõ-keretben meghatározott munkaórák számát,
fb) az átlagos napi munkavégzés idõtartamát.
(3) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás hatályát veszti, ha
a) a komplex minõsítés alapján megállapításra kerül, hogy a munkavállaló nem minõsül rehabilitálhatónak vagy
az 1. § 6. pont 6.2. alpontja szerinti megváltozott munkaképességû személynek,
b) az egyéni támogatás idõtartama letelik vagy
c) az egyéni foglakoztatási megállapodással érintett munkavállaló munkaviszonya megszûnik vagy a
munkaviszonyt megszüntetik.
(4) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a munkáltatót a (3) bekezdés a) pontja szerinti döntésérõl a döntéssel egyidejûleg
tájékoztatja.
(5) A rehabilitációs szakigazgatási szerv az egyéni foglalkoztatási megállapodást azonnali hatállyal felmondja, ha az
egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett munkavállaló a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét
ismételten, súlyosan megszegi, és ezzel a rehabilitációs terv megvalósítását akadályozza.
(6) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás megszûnésére, felmondására a keretszerzõdésre megállapított szabályokat
alkalmazni kell.
22. Az egyéni támogatás speciális szabályai tranzit foglalkoztatás esetén
34. § (1) A tranzit foglalkoztatás célja megvalósul, ha a megváltozott munkaképességû munkavállaló a tranzit foglalkoztatást
követõen legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében munkát végez a nyílt munkaerõ-piacon
(a továbbiakban: kihelyezés).
(2) A munkáltató a kihelyezés érdekében a megváltozott munkaképességû személy részére a tranzit foglalkoztatást
követõ legalább 6 hónapig biztosítja a rehabilitációs mentori szolgáltatás igénybevételét.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25589
35. § (1) Tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni támogatás idõtartama egy adott személy esetében egy alkalommal, legfeljebb
3 évre állapítható meg.
(2) Tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni foglalkoztatási megállapodásban havi bontásban meg kell határozni az egyéni
támogatás keretösszegét.
(3) Ha a munkavállaló tekintetében megállapított támogatási idõszak lejárta elõtt – a rehabilitációs szakigazgatási szerv
egyetértése nélkül – a munkaviszonyt megszüntetik, a megürült álláshelyet betöltõ munkavállaló esetében
a 23. § (4) bekezdésének alkalmazása során – az elõzõ munkavállaló kihelyezéséig, de legfeljebb az elõzõ munkavállaló
esetében megállapított támogatási idõszak végéig – úgy kell eljárni, mint ha az új munkavállaló az elõzõ munkavállaló
támogatási idõtartamát folytatná; ezt követõen a munkavállalóra az általános szabályokat kell alkalmazni.
23. Az egyéni támogatás speciális szabályai tartós foglalkoztatás esetén
36. § Tartós foglalkoztatás esetén az egyéni támogatás idõtartama legfeljebb 3 évre állapítható meg, és korlátozás nélkül
ismételten megállapítható.
24. Az egyéni támogatás felhasználása
37. § (1) A munkáltató – a 38. §-ban foglalt eltéréssel – adott hónapra, adott munkavállaló tekintetében
a) tartós foglalkoztatás esetén legfeljebb az egyéni támogatás éves keretösszegének 1/12-ét,
b) tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni foglakoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott egyéni
támogatás keretösszegét
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: havi keretösszeg] használhatja fel, a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
feltételekkel.
(2) A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele – a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevõ munkavállalók által
ledolgozott összes munkaórát figyelembe véve – a havi átlagban legalább napi 6 órás idõtartamú foglalkoztatás.
Ahavi átlagban napi 6 órát elnemérõ foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg idõarányos része használható fel.
(3) Amennyiben az egyéni támogatással érintett munkavállaló által ténylegesen ledolgozott munkaórák száma nem éri el
adott munkanapon a 4 órát, a munkavállaló után az adott munkanap tekintetében egyéni támogatás nem
használható fel.
(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján adott hónapra felhasználható támogatás fel nem használt része az adott költségvetési
évben felhasználható.
38. § (1) Munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás esetén
a) a munkaidõ-keretben foglalkoztatott munkavállalók után felhasznált támogatással külön kell elszámolni,
b) a munkáltató adott hónapra legfeljebb az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott
egyéni támogatási keretösszeget használhatja fel (a továbbiakban: munkaidõ-keretre megállapított havi
keretösszeg),
c) a teljes – munkaidõ-keretre megállapított – havi keretösszeg felhasználásának feltétele, hogy adott hónapban az
átlagos napi munkavégzés idõtartama elérje az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra
meghatározott, átlagos napi munkavégzés idõtartamát; az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott
hónapra meghatározott, átlagos napi munkavégzés idõtartamát el nem érõ foglalkoztatás esetén adott hónapra
csak a munkaidõ-keretre megállapított havi keretösszeg idõarányos része használható fel,
d) a munkaidõ-keret teljes idõtartamát alapul véve – a munkaidõ-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs
foglalkoztatásban részt vevõ munkavállalók által ledolgozott összes munkaórára tekintettel – az átlagos napi
6 órát el nem érõ foglalkoztatás esetén csak az egyéni támogatás éves keretösszege – a munkaidõ-keret
idõtartamára számított hányadának – idõarányos része használható fel,
e) csak annyi munkanapra használható fel támogatás, amennyi tekintetében – a munkaidõ-keret teljes idõtartamát
alapul véve – a ledolgozott átlagos munkaórák száma a 4 órát eléri.
(2) Az (1) bekezdés alapján adott hónapra felhasználható támogatás fel nem használt része az adott költségvetési évben
a munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatáshoz felhasználható.
25590 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
25. Az egyéni támogatás folyósítása
39. § (1) AHivatal az egyéni támogatásokat munkáltatónként egyesítve, a jogosultsági hónapot követõ hónap 8-áig, folyósítja.
(2) Az éves támogatási szerzõdés megkötését követõ elsõ alkalommal a 37. § (1) bekezdése szerinti havi keretösszeget,
ezt követõen a havi keretösszegnek az elõzõ hónapra benyújtott munkáltatói elszámolásra tekintettel módosított
összegét kell folyósítani.
(3) Munkaidõ-keretben történõ foglalkoztatás esetén az éves támogatási szerzõdés megkötését követõ elsõ alkalommal
az adott hónapra meghatározott munkaidõ-keretre megállapított, a 38. § (1) bekezdés b) pontja szerinti havi
keretösszeget, ezt követõen a munkaidõ-keretre megállapított havi keretösszegnek az elõzõ hónapra benyújtott
munkáltatói elszámolásra tekintettel módosított összegét kell folyósítani.
(4) A folyósítás feltétele, hogy a munkáltató az elõzõleg folyósított támogatás felhasználásáról a folyósítás hónapjának
20-áig elszámolt.
(5) Nem folyósítható az (1) bekezdés szerinti támogatás, ha
a) a keretszerzõdést, az éves támogatási szerzõdést felmondják,
b) a munkáltató felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll.
(6) Nem folyósítható a (2)–(3) bekezdés szerinti támogatás, ha az egyéni foglakoztatási megállapodást felmondják.
(7) Meg kell szüntetni az érintett munkavállalóra tekintettel megállapított egyéni támogatás folyósítását, ha az ellenõrzés
keretében megállapítást nyer, hogy
a) az egyéni támogatás megállapításának feltételei nem teljesülnek,
b) a munkáltató a munkavállaló részére a munkabért nem fizeti meg vagy
c) a munkáltató a munkabér után fizetendõ adót, járulékot nem, illetve határidõben nem fizeti meg.
26. Pénzügyi ellenõrzés
40. § Az egyéni támogatásban részesülõ munkáltató pénzügyi ellenõrzését – a Hivatallal kötött éves megállapodás szerint –
a Magyar Államkincstár végzi.
27. A támogatás visszafizetése
41. § (1) Ha a támogatást vagy annak egy részétnemaz e rendeletben vagy az éves támogatási szerzõdésben meghatározottak
szerint használták fel, a jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetni.
(2) A támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a Hivatal jogosult. A követelést a munkáltatóval írásban kell
közölni, egyidejûleg a munkáltatót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.
(3) A Hivatal a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes indokolást
tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást adhat.
28. Munkapróba
42. § (1) A munkáltató a rehabilitációs szakigazgatási szerv hozzájárulásával megállapodást köthet más munkáltatóval
(a továbbiakban: befogadó munkáltató) a tranzit foglalkoztatásban részt vevõ megváltozott munkaképességû
munkavállaló munkaszerzõdéstõl eltérõ, nyílt munkaerõ-piaci foglalkoztatására munkatapasztalat és munkagyakorlat
szerzése céljából (a továbbiakban: munkapróba).
(2) Az egyéni támogatás idõtartama alatt több alkalommal is sor kerülhet munkapróbára, de a munkapróbák együttes
idõtartama legfeljebb 4 hónap lehet.
(3) A munkapróbára kihelyezõ munkáltató köteles a munkapróbát megszakítani, és errõl a rehabilitációs szakigazgatási
szervet értesíteni, amennyiben tudomására jut, hogy a befogadó munkáltatónál nem teljesülnek a munkavállaló
biztonságos munkavégzésének feltételei vagy az egyéni rehabilitációs tervben meghatározott egyéb feltételek.
(4) A munkapróba idõtartama alatt
a) a munkapróbára kihelyezõ munkáltató esetében a bérköltség és a többletköltség az általános szabályok szerint
támogatható,
b) munkapróbára kihelyezõ nonprofit munkáltató esetében a többletköltség az általános szabályok szerint
támogatható, azonban a bérköltségnek csak legfeljebb a 75%-a támogatható, kivéve, ha a munkapróbát
– a 21. § (6) bekezdése szerinti tevékenység keretében – szintén nonprofit munkáltató biztosítja.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25591
(5) A munkapróbáról a befogadó munkáltató igazolást ad, melyben értékeli a munkavállaló teljesítményét.
(6) A munkapróbára kihelyezõ munkáltató
a) figyelemmel kíséri a munkapróba megvalósulását, és amennyiben indokolt, kezdeményezi a munkapróbára
irányuló jogviszony módosítását vagy megszüntetését,
b) a munkapróba végén értékeli a munkavállaló teljesítményét, és a rehabilitációs szakigazgatási szerv részére
a munkapróbáról jelentést készít, melyben meghatározza a nyílt munkaerõ-piaci munkavégzéshez szükséges
további fejlesztési irányokat, és a munkapróba tapasztalatai alapján szükség szerint kezdeményezi a személyes
rehabilitációs terv módosítását.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29. Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések
43. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 55. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 44. § 2013. február 1-jén lép hatályba.
(4) A 37. § (2) bekezdése és a 38. § (1) bekezdés d) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 23. § (4) bekezdése és a 35. § (3) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a támogatás 2014. január 1-jét
megelõzõ idõtartamát a 23. § (4) bekezdés a)–c) pontjának alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni.
44. § (1) Az 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
„a) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a cég nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot.
A cégkivonatot a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;”
(2) Az 5. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
„d) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy
eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ kartonját, azzal, hogy ha a cég a képviselõjének közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz
benyújtotta, és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton,
közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;”
45. § E rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó
támogatást tartalmaz.
46. § E rendelet alapján támogatás 2013. január 1-jétõl nyújtható.
47. § A 18. § (2) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a 2013. évi fejezeti kezelésû elõirányzat tekintetében kell
alkalmazni.
48. § (1) 2012-ben
a) a 26. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a pályázatot e rendelet hatálybalépését követõ 10 munkanapon
belül közzé kell tenni,
b) a 26. § (7) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a Hivatal a pályázót egy alkalommal, 3 munkanapos határidõvel
hívja fel hiánypótlásra,
c) a 27. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a Hivatal a pályázatokat a benyújtási határidõt követõ
5 munkanapon belül küldi meg a bizottság részére,
d) a 27. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a miniszter a bizottság javaslatának beérkezését követõ
2 munkanapon belül dönt a nyertes pályázókról.
(2) A 26. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen 2012-ben a pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy
a munkáltató rendelkezzen az e rendelet szerinti akkreditációs tanúsítvánnyal, azonban a munkáltatóval kizárólag
25592 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
abban az esetben köthetõ éves támogatási szerzõdés, ha érvényes rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal
rendelkezik.
(3) 2012-ben a pályázathoz mellékelni kell az 5. § (3) bekezdés a)–g) és i)–m) pontjában meghatározott dokumentumokat.
Amennyiben a pályázó a 49. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató, a pályázathoz a 49. § (2) bekezdésében
meghatározott dokumentumokat kell csatolni, az 5. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott igazolás kivételével.
49. § (1) A 6. § szerinti egyszerûsített akkreditációs eljárást kell lefolytatni azon munkáltató esetében, amely e rendelet
hatálybalépését megelõzõ egy éven belül lezajlott akkreditációs eljárás eredményeképpen e rendelet hatálybalépését
követõen még legalább egy évig hatályos akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy e rendelet
hatálybalépésekor kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezik és 2011. január 1-jét követõen szerezte meg a védett
foglalkoztatóvá minõsítését (a továbbiakban: kiegészítõ akkreditációs eljárás).
(2) A kiegészítõ akkreditációs eljárás iránti kérelemhez csatolni kell
a) alap tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)–c) és f)–m) pontjában megjelölt
iratokat,
b) rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)–c) és f)–h), valamint
k)–m) pontjában megjelölt iratokat,
c) kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)–c) és f)–h), valamint
k)–m) pontjában megjelölt iratokat.
(3) A kiegészítõ akkreditációs eljárásban az akkreditációs követelményeket teljesítõ munkáltató részére az e rendelet
szerinti rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt kell kiállítani.
50. § (1) Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem az e rendelet kihirdetését követõ 31. naptól nyújtható be.
A kérelemhez mellékelni kell az 5. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott igazolást. A kérelemhez
– az 5. § (3) bekezdésében, illetve a 49. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – csak abban az esetben kell csatolni
a 48. § szerinti pályázati eljárásbanmár benyújtott dokumentumot, ha abban a benyújtást követõen változás történt.
(2) A 4. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – a 48. § szerinti pályázaton részt vevõ munkáltatók esetében –
a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadásának, valamint a korábban nem akkreditált telephely megjelölése
iránti kérelem elbírálásának határideje 30 nap.
(3) A (2) bekezdés alapján benyújtott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem elutasítása vagy
a kérelemmel kapcsolatos eljárás megszüntetése esetén a munkáltatóvalnem köthetõ keretszerzõdés, illetve a Hivatal
a megkötött keretszerzõdéstõl – a kérelem elutasításáról, illetve az eljárás megszüntetésérõl szóló döntés jogerõre
emelkedésével egyidejûleg – eláll.
51. § A 2012. évi pályázaton nyertes munkáltatók tekintetében
a) a 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a Hivatal a munkáltatóval 1 évre köt keretszerzõdést,
b) a 29. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a keretszerzõdés megkötése a miniszter 48. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott pályázati döntését követõ 31 napon belül történik.
52. § 2012-ben a 31. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a miniszter – a Hivatal javaslata alapján – a 48. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott pályázati döntésével egyidejûleg határozza meg a 31. § (1) bekezdés a)–e) pontjában
foglaltakat.
53. § (1) Az 1. § 6. pont 6.3. alpontja alá tartozó megváltozott munkaképességû munkavállaló esetében az e rendelet szerinti
támogatás kizárólag tartós foglalkoztatás keretében történõ foglalkoztatáshoz nyújtható. Ebben az esetben
a támogatás idõtartama a komplex minõsítés alapján hozott hatósági döntés jogerõre emelkedésének napjáig, illetve
a komplex minõsítés eredményérõl kiállított hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig folytatott foglalkoztatáshoz
használható fel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás céljából a rehabilitációs szakigazgatási szerv az egyéni foglalkoztatási
megállapodást az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamra köti meg a munkáltatóval.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott munkavállaló foglalkoztatásának támogatására egyebekben az e rendeletben
foglaltakat kell alkalmazni.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25593
54. § (1) 2012. december 31-ét követõen – a 2013. január 1-je elõtt folytatott foglalkoztatás tekintetében – a megváltozott
munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkaadók ellenõrzésével, valamint a megváltozott
munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, azok
visszakövetelésével kapcsolatban a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény végrehajtási rendeleteinek 2012. december 31-én hatályos szabályai szerint kell eljárni.
(2) A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az
akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.)
alapján kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásban az Ar. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
55. § (1) Hatályát veszti az Ar.
(2) Hatályát veszti a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet.
30. A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása
56. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
megváltozott munkaképességû munkavállaló foglalkoztatására tekintettel nyújtott támogatás:)
„fb) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követõen munkát keresõk foglakoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény alapján járó kedvezmények, e törvény 16/B. §-ában meghatározott, a rehabilitációs kártyával
rendelkezõ munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény kivételével,”
57. § Az R1. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A munkáltató az e rendelet szerinti támogatások igénybevétele során nem számolhatja el költségként a szociális
hozzájárulási adó összegének azt a részét, amelyet a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglakoztatásának elõsegítésérõl,
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti rehabilitációs kártya alapján nem kell
megfizetnie.”
58. § (1) Az R1.
a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában az „az Mt. 73. §-a” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi
I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 33. §-a” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés l) pontjában a „192/C–193/A. §-ai” szövegrész helyébe a „196-197. §-a” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdés c) pontjában az „átengedés, kirendelés” szövegrész helyébe a „más munkáltatónál” szöveg,
valamint a „kiküldetés” szövegrész helyébe a „külföldön történõ ideiglenes munkavégzés” szöveg,
d) 4. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdés c) pontjában megjelölt kiküldetéshez” szövegrész helyébe a „külföldön
történõ ideiglenes munkavégzéshez” szöveg,
e) 10. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „kiküldetés” szövegrész helyébe a „külföldön történõ ideiglenes
munkavégzés” szöveg,
f) 11. § (3) bekezdésében az „az Mt. 85/A. §-ának (1) bekezdése szerinti munkáltató esetében” szövegrész helyébe az
„a munkáltató személyében bekövetkezõ változás esetén” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdés b) és d) pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
25594 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
1. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez
A rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor képesítési elõírásai
1. Képesítési elõírások:
a) Alap- és mesterképzésben szerzett végzettség
aa) humán szervezõ, humánerõforrás-menedzser, személyügyi, személyügyi szervezõi, igazgatásszervezõi,
szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói, munkavállalói tanácsadó, szociálpolitikai, szociális munkás,
szociálpedagógus, szociológia és pszichológia szakon szerzett végzettség,
ab) pedagógus, gyógypedagógus, konduktor végzettség,
ac) foglalkozás-egészségügyi szakorvos végzettség vagy
ad) egyéb felsõfokú iskolai végzettség.
b) Középfokú iskolai végzettség és a következõkben felsorolt szakképzettség, illetve képzettség:
ba) munkaerõ-piaci ügyintézõ,
bb) munkaerõ-piaci menedzser,
bc) munkaerõ-piaci instruktor,
bd) személyügyi gazdálkodó,
be) közép-, illetve felsõfokú munkaügyi végzettség.
c) Szakirányú továbbképzésen szerzett képzettség:
ca) felnõttoktatási szervezõ,
cb) gyógypedagógiai asszisztens,
cc) gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns,
cd) munka- és szervezet pszichológia,
ce) munkaügyi kapcsolatok,
cf) munkavédelem,
cg) pályaorientációs tanár,
ch) rehabilitációs foglalkoztató terapeuta,
ci) rehabilitációs környezettervezõ,
cj) személyügy,
ck) személyügyi igazgatás,
cl) tanácsadás pszichológia,
cm) tanulási és pályatanácsadás.
d) Az a)–c) pontban meg nem jelölt, de ugyanazon szakterületeken az e mellékletben felsorolt végzettséggel,
képzettséggel egyenértékû végzettség, képzettség, illetve szakképesítés.
2. Gyakorlati idõ:
Megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónál eltöltött, rehabilitációs tanácsadó
esetén három év, rehabilitációs mentor esetén egy év szakmai gyakorlat.
2. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez
Az akkreditációs követelmények teljesítésérõl, a támogatás felhasználásáról,
illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységrõl szóló beszámoló szempontjai
A beszámoló
I. a munkáltató által a foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében tett fõbb
intézkedéseknek, továbbá az igénybe vett támogatások felhasználásának a bemutatásából, valamint
II. az e melléklet szerinti táblázat kitöltésébõl
áll.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám 25595
I. A foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítására tett intézkedések ismertetésekor külön is ki kell
térni:
a) az alkalmazott technológiákban, illetve a munkakörülményekben történt változásokra,
b) az igénybevett (nyújtott) segítõ szolgáltatásoknak a megváltozott munkaképességûek egészségi állapotára és
mentális fejlõdésére kifejtett hatására,
c) a munkavállalók szakmai felkészültségének javítását szolgáló intézkedésekre (belsõ, munkahelyeken
megvalósított és külsõ, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerû képzés, továbbképzés),
d) a megváltozott munkaképességû munkavállalókat igényesebb, magasabb színvonalú munkavégzésre ösztönzõ
belsõ érdekeltségi elemekre,
e) az alkalmazott képzések (belsõ, munkahelyeken belül megvalósított és külsõ, iskolarendszeren kívüli, esetleg
iskolarendszerû oktatások) ismertetésére,
f) a munkapróba, illetve a kihelyezés tárgyévi eredményeire,
g) a megváltozott munkaképességû munkavállalók rehabilitációs fejlesztést szolgáló át- és továbbképzésben
történõ részvételére és értékelésére,
h) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor munkájának bemutatására arra vonatkozóan, hogy
mennyiben és mivel járult hozzá a munkáltató rehabilitációs tevékenységének erõsítéséhez, a megváltozott
munkaképességû munkavállalók szakmai és egyéni fejlõdéséhez, továbbá
i) a tárgyévben bértámogatás és költségkompenzáció címén megpályázott és odaítélt támogatások összegére,
illetve azok felhasználására.
II. A munkavállalók létszámának változása*
A B C D
1.
Megnevezés
Rehabilitációs
akkreditációs
tanúsítvány kiadásának
napján
A tárgyévet megelõzõ
év utolsó napján
Változás
2. 1. Összes munkavállaló
3. Ebbõl: A) megváltozott munkaképességû tranzit
foglalkoztatásban részt vevõ munkavállaló
4. Ebbõl: B) tartós foglalkoztatásban részt vevõ
munkavállaló
5. 2. Akkreditált székhelyen, telephelyen, fióktelepen
foglalkoztatott munkavállaló (helyszínenkénti
bontásban)
6. Ebbõl: A) megváltozott munkaképességû tranzit
foglalkoztatásban részt vevõ munkavállaló
7. – betanított munkás
8. – szakmunkás
9. – felsõfokú képesítéshez kötött munkakört betöltõ
munkavállaló
10. Ebbõl: B) tartós foglalkoztatásban részt vevõ
megváltozott munkaképességû munkavállaló
11. – betanított munkás
12. – szakmunkás
13. – felsõfokú képesítéshez kötött munkakört betöltõ
munkavállaló
* A létszámot a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai állományi létszámra vonatkozó létszámszámítási szabályai
szerint kell számítani.
25596 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 152. szám
3. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez
A negatív értékelõpontok keretei a munkáltatói kötelezettségek megszegésének egyes eseteiben
a) a munkaszerzõdés, munkaköri leírás hiányosságai (1–4 pont),
b) szabályszegések a jelenléti ív, munkaidõ- és szabadság nyilvántartás, pihenõidõ tekintetében (1–4 pont),
c) az egyéb nyilvántartások hiányosságai (1–3 pont),
d) az irányítási, döntési folyamatok szabályozottságának hiányosságai (1–2 pont),
e) cégmegjelölés, cégtábla hiánya (1 pont),
f) a foglalkozási rehabilitációs szakmai programban, a személyes rehabilitációs tervben foglaltak gyakorlati
megvalósításának hiányosságai (1–4 pont),
g) a rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor foglalkoztatásával, feladatainak ellátásával kapcsolatos
hiányosságok (1–4 pont),
h) az elõírt akadálymentesítés hiányosságai (1–4 pont),
i) a bejelentési és éves beszámolási kötelezettség elmulasztása, illetve határidõn túli megtétele (1–3 pont).

Társaságunk megváltozott munkaképességű munkatársakat keres azonnali belépésre.
Érdeklődjön a feltételek iránt levélben, vagy az elérhetőségeinken!

Kapcsolat

 

Ha adatokra, információra
van szükséged, használj
okos programokat!

 

 

Készíts jegyzeteket,
másold ki a
számítógéped vágólapjára,
vagy nyomtasd ki őket!

 

Kíváncsi vagy az egészségi
állapotodra?
Ha van bátorságod megnézni,
kattints ide!

 

 

Fontos linkek!
(kereső, időjárás, szótár,
kormányzati portálok, stb.)

 

Munkahelyi sarok
- dolgozói tájékoztató -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termékkatalógusok | Akciók | A cégcsoport | Ajánlat egészségügyi és elektronika cégek számára | Powered by Overtop - 2009-2014 -